Problem dyskryminacji osób nieheteroseksualnych oraz członków mniejszości religijnych odbija się szerokim echem w naszym społeczeństwie, nie tylko w mediach, ale również w najbliższym otoczeniu – na uczelni czy w miejscu pracy. Spotykają się oni z przemocą psychiczną i fizyczną, ale najczęściej po prostu z niezrozumieniem i nietaktem, a im częściej to się zdarza, tym większym jest cierpieniem. Szczególnie istotne jest napotykanie przez nich takich przeszkód podczas kontaktów ze służbą zdrowia. W miejscu, gdzie pomoc powinna im zostać udzielona bezwarunkowo, zostają ocenieni i odprawieni bez słowa usprawiedliwienia. Gorsze traktowanie takich osób wynika często z niewiedzy i nieumiejętności postawienia się w miejscu drugiego człowieka. Dlatego też „Leczyć Bez Uprzedzeń” skupia się właśnie na tych dwóch aspektach – edukacji przyszłych lekarzy na temat różnorodności oraz bezpośrednim kontakcie z osobami z potencjalnie dyskryminowanych grup.

Projekt „Leczyć Bez Uprzedzeń” prowadzony jest w formie popołudniowych dwu- lub trzygodzinnych warsztatów, które są skierowane do studentów medycyny wszystkich lat. Zrezygnowanie z formy wykładowej ma zapewnić uczestnikom lepszą percepcję przedstawianych treści, kameralną atmosferę, a przede wszystkim możliwość aktywnego udziału np. dyskusji z prowadzącym lub z zaproszonym gościem.

W kwietniu 2014 w ramach warsztatów planujemy zorganizować:

 •  Spotkanie z socjologiem lub psychologiem – skąd bierze się w nas nietolerancja?
 •  Spotkanie z seksuologiem – jak potraktować osobę homoseksualną lub transseksualną podczas wizyty w naszym gabinecie?
 •  Spotkanie z przedstawicielami mniejszości – możliwość osobistej rozmowy na wzór „Żywej biblioteki”.

Cele projektu

a) Cele główne

 • Zwiększenie świadomości studentów medycyny na temat problemów psychologicznych i zdrowotnych osób należących do mniejszości seksualnych i religijnych;
 • Edukacja studentów w zakresie umiejętności rozmowy i nawiązywania prawidłowej relacji lekarz-pacjent szczególnie z takimi osobami;
 • Ograniczenie przypadków dyskryminacji podczas kontaktów ze służbą zdrowia w przyszłości;
 • Propagowanie idei tolerancji w środowisku lekarskim;
 • Nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi się tematyką dyskryminacji oraz znalezienie partnerów projektu;
 • Nawiązanie współpracy z ekspertami, którzy byliby chętni poprowadzić warsztaty;
 • Rozszerzenie projektu na pozostałe Oddziały IFMSA-Poland.

b) Cele szczegółowe

 • Zorganizowanie kilkugodzinnych warsztatów na temat tolerancji wg planu:

1. Spotkanie z socjologiem lub psychologiem

2. Spotkanie z seksuologiem

3. Spotkanie z przedstawicielami mniejszości

 • Poszerzenie wiedzy grupy ok. 25 studentów na temat:

1. problemów psychologicznych i zdrowotnych osób należących do mniejszości seksualnych i religijnych;

2. nawiązywania prawidłowej relacji lekarz-pacjent;

3. unikania wpływu prywatnych poglądów na pracę zawodową.

Grupa docelowa

Grupą docelową projektu są studenci medycyny wszystkich lat, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tematyki, którą obejmuje projekt.

Opis Akcji

a) Plan działania

Plan działania na najbliższy czas zakłada:

 • Nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi się tematyką dyskryminacji, znalezienie ekspertów, którzy poprowadzą warsztaty;
 • Pozyskanie partnerów projektu oraz patronatu;
 • Zarezerwowanie sali;
 • Rozpropagowanie wydarzenia wśród studentów kierunków medycznych poprzez plakaty, portal Facebook oraz stronę internetową Oddziału;
 • Przeprowadzenie warsztatów;
 • Ewaluacja i weryfikacja programu warsztatów;
 • Ewentualne rozszerzenie projektu na pozostałe Oddziały IFMSA-Poland.

b) Zasoby i środki realizacji projektu

1. Ludzkie – Prelegenci, zaproszeni goście, studenci medycyny

2. Rzeczowe –brak

3. Środki finansowe – obecnie pozyskiwane wewnętrznie.

c) Organizacja

Warsztaty odbędą się na początku kwietnia 2014 w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Św. Łazarza 16 w Krakowie. Chcielibyśmy, aby była to akcja cykliczna organizowana raz do roku lub częściej.

d) Budżet: Kawa, herbata, poczęstunek dla prelegentów i uczestników, Wydruk plakatów,Wydruk materiałów warsztatowych dla uczestników. Łączny wydatek: ok. 100 zł

Ewaluacja

Warsztaty zostaną podsumowane krótką ankietą, którą wypełni każdy uczestnik, oceniając sposób prowadzania oraz ich przydatność.

Koordynator Lokalny Projektu

Sabina Kuczma

Koordynator Lokalny Projektu „Leczyć Bez Uprzedzeń”

Tel.: +48 604 428 858 | E-mail: sabina.kuczma@gmail.com

Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Magdalena Górecka

Koordynator Lokalny Projektu „Leczyć Bez Uprzedzeń”

Tel.: +48 796 459 477 | E-mail: goreckamagda@yahoo.com

Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Inne

„Leczyć Bez Uprzedzeń” jest projektem, który powstał w odpowiedzi na wciąż zwiększającą się różnorodność polskiego społeczeństwa. W swoim otoczeniu widzimy coraz więcej osób o odmiennej narodowości, religii, czy też orientacji seksualnej. Każda z nich będzie kiedyś potrzebowała fachowej pomocy lekarza i będzie liczyć na to, że on potraktuje ich z należytym szacunkiem dla pochodzenia oraz wyznawanych przekonań. Rozwijając projekt „Leczyć Bez Uprzedzeń” właśnie to chcemy im zapewnić. Pragniemy przygotować studentów medycyny na zetknięcie się z różnorodnością w ich miejscu pracy, nauczyć jak traktować pacjentów należących do seksualnych lub religijnych mniejszości z taktem oraz zwrócić uwagę na problemy zdrowotne charakterystyczne dla konkretnych grup.

Skalę problemu obrazują statystyki pochodzące z publikacji „Sytuacja społeczna osób LGBT w Polsce. Raport za lata 2010-2011”, przygotowanej przez Kampanię Przeciwko Homofobii, Lambdę Warszawa oraz Fundację Trans-Fuzja. W roku 2011 jedynie 19,6% badanych (wszyscy ankietowani należeli do grupy LGBT) zdecydowało się ujawnić swoją orientację w kontakcie z personelem medycznym. Spośród nich aż 11% spotkało się z gorszym traktowaniem przez osoby reprezentujące sektor ochrony zdrowia.

Należy sobie zadać pytanie, skąd bierze się tak duża liczba aktów dyskryminacji wśród pracowników służby zdrowia w stosunku do pacjentów. W dużej mierze zapewne wynika to z niewiedzy. Tematyka mniejszości seksualnych i religijnych nie jest omawiana wystarczająco dokładnie w toku studiów. Studenci nie są też uczeni w jaki sposób poradzić sobie z własnymi uprzedzeniami, często wyniesionymi z domu.

Poprzez warsztaty „Leczyć Bez Uprzedzeń” chcielibyśmy to zmienić. We współpracy ze specjalistami z dziedziny socjologii i psychologii oraz przez rozmowy z członkami mniejszości pragniemy przekazać choć niewielkiemu procentowi studentów jak wielką wartością jest tolerancja i ile ona znaczy dla relacji lekarz-pacjent. Spróbujemy pomóc uporać się z własnymi uprzedzeniami poprzez zrozumienie problemów osoby dyskryminowanej.

Nie propagujemy żadnej orientacji seksualnej ani wyznania. Jedyne co chcemy osiągnąć, to aby w przyszłości wszyscy pacjenci byli traktowani równo – z szacunkiem i taktem, niezależnie od tego kim są, co wyznają i jakiej są orientacji. Dążymy do tego, aby lekarz był tym, który pomaga,a nie ocenia.