Projekt „Roll The Cancer –Wyroluj raka” został stworzony w oparciu o alarmujące statystyki onkologiczne, które pokazują ogromne braki i niski poziom wiedzy w społeczeństwie. Na zasadzie peer –education oraz akcji społecznych, staramy się przekazać podstawową ale i zarazem najważniejszą wiedzę z zakresu onkologii. W ten sposób chcemy stworzyć świadome zdrowotnie społeczeństwo oraz poszerzyć wiedzę na temat profilaktyki nowotworów.

Cele projektu

Jednym z podstawowych założeń Projektu jest dążenie do stworzenia świadomego zdrowotnie społeczeństwa. Młodzi ludzie poprzez zaangażowanie się w realizację działań objętych Projektem zyskają poczucie, że coś od nich zależy, że mogą mieć wpływ na zdrowie swoje i swoich bliskich.

Grupa docelowa

Głównymi odbiorcami projektu jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 16 do 20 lat.Podstawą do wyboru takiego przedziału wiekowego odbiorców projektu jest fakt, że młodzież  tym wieku, wkraczająca w dorosłość, podejmująca pierwsze waż-ne życiowe decyzje, z jednej strony jest najbardziej podatna na formę zajęć w sys-temie edukacji rówieśniczej, z drugiej zaś zaczyna pełnić rolę „świadomego aktora” w procesie socjalizacji i może tym samym nakłaniać i motywować do zmian zachowań zdrowotnych osoby ze swego najbliższego otoczenia.

Kolejną grupą odbiorców projektu „Roll the cancer! Wyroluj raka!” jest lokalna spo-łeczność miast. Ponadto poprzez organizowanie akcji profilaktycznych i edukacyjnych w zamkniętych obiektach użyteczności publicznej chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób.

Opis Akcji

W ramach projektu realizujemy kilka rodzajów akcji :

 1. Akcje odbywają się w szkołach. Prowadzimy lekcje, które mają edukować młodzież z zakresu onkologii.
 • Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie szkolenia dla edukatorów, na którym omawiamy najważniejsze zasady prowadzenia lekcji, rozdajemy materiały oraz pokazujemy prezentację „Roll The Cancer –Wyroluj Raka”
 • Ustalamy dogodny termin dla edukatorów
 • Następnie umawiamy lekcje w szkole ( można to zrobić mailowo lub telefonicznie z dyrektorem danej szkoły )
 • Przeprowadzenie lekcji ( 2 lekcje to jeden cykl)
 • Ewaluacja
 •  Po kilku przeprowadzonych lekcjach organizujemy spotkanie podsumowujące z edukatorami,aby wyciągnąć wnioski i wprowadzić ewentualne zmiany dotyczące peereducation
 1. Akcje mogą też odbywać się w centrach handlowych, zazwyczaj podczas obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz innych eventów.
 • Pierwszym krokiem jest zdobycie materiałów edukacyjnych ( ulotek, Kodeksów Walki z Rakiem ) Materiały te dostajemy w ramach uprzejmości Warszawskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie
 • Kolejny krok to przygotowanie stoiska na akcji oraz edukowanie lokalnej społeczności miast
 1. W ramach projektu realizowane są również warsztaty na temat raka piersi oraz raka szyjki macicy:
 • Do warsztatów należy przygotować się ok 1 ms wcześniej
 • Pierwszym etapem jest zdobycie specjalistów w tej dziedzinie ( w naszym przypadku są to specjalistki z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie które w ramach warsztatów udostępniają nam fantomy piersi, na których kobiety uczą się samobadania.
 • Ustalenie terminu akcji
 • Wynajęcie Sali
 • Zdobycie materiałów
 • Rozpromowanie akcji

Nasza działalność

„ Roll the cancer „ w roku 2013 zrealizował:

-2 akcje peer eduaction

-3 warsztaty edukacyjne dla kobiet

-4 akcje w centrach handlowych

Rozliczanie akcji

Akcja ma status akcji małej. Punkty przyznajemy edukatorom, którzy brali udział w akcjach.

Ewaluacja

Ewaluacja na poziomie lokalnym odbywa się poprzez ankietę ewaluacyjną, którą wypełniają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na ostatnich zajęciach.

Koordynator Lokalny Projektu

Magdalena Majda, magda.majdawum@gmail.com , 510-248-503, Oddział Warszawa

Patronaty i Współpraca

W ramach projektu współpracujemy z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w

Warszawie